HerbsForCure.com

Herbal Products
Retail sales order now

For retail sales choose a product from menu located on left side of the page.
For wholesale orders please contact us here .
include products ID & desired quantity.
ID English Translation Pinyin Chinese Name
0288 Rheumatism-Dispel Blood Circulation Pills Qu Feng Chu Shi Huo Xue Ling 驅風除濕活血靈100粒
0289 Intestinal Clear Hemorrhoids Gone Pills Run Chang Tong Bian Xiao Zhi Wan 潤腸通便消痔丸100粒
0290 Fair You Stomach Pill Fu Fang Wei You 複方胃友
0301 Armadillo counter poison pill Qu Shi Qing Du Wan 去濕清毒丸#48粒
0302 Armadillo Brand Expectorant Pills Hua Tan Wan 化痰丸24粒
0303 Complex Hoshouwu Tablets Fu Fang He Shou Wu Pian 複方何首烏片100粒
0304 Special Gastralgia Remedy Te Xiao Wei Tong Ling 特效胃痛靈100粒
0305 Crocodile Bile Pill Xiao Chuan Wan 哮喘丸100s
0306 Crocodile Bile Pill Xiao Chuan Wan 哮喘丸30s
0313 Chinese Baofushi Zhong Guo Bao Fu Shi 中國保膚适
0339   Zhu Guang Fen 足光粉(香港腳用)
0340 Fang Feng Tong Sheng Fang Feng Tong Sheng 防風通聖丸
0341 chufeng toukuwan Zhui Feng Tou Gu Wan 追風透骨丸20粒膠襄
0343 Stronger Tooth Pills Qiang Li Gu Ya Hu Chi Wan 強力固牙護齒丸
0345 Tianma Ginseng Tablets Tian Ma Ren Sen Pian 天麻人參片100粒
0346 Single Pills for Toothache Yi Li Ya Tong Ling 一粒牙痛丸10粒 20支1條
0347 Refined Bushenyiqi Pills Bu Shen Yi Qi Wan 精製補腎益氣丸60克
0348 Nine Pills For Cough Stopping Jiu Li Zhi Ke Wan 九粒止咳丸36粒 20支1條
0349 Hemsleya Upper Clear Pills Xue Dan Shang Qing Wan 雪膽上清丸120粒 20支1條
0350 Sanchi sugar-coated tablet Tian Qi Tang Yi Pian 雙料田七糖衣片20片
0352 Concentrated Tianma Pearl Headache Pills Tian Ma Zhen Zhu Wan 濃縮珍珠頭痛丸60克
0353 Concentrated Pills for Tracheitis Qi Guan Yan Wan 濃縮氣管炎丸100粒
0354 Yanhusuo Pain Stopping Pills Yan Hu Su Zhi Tong Pian 元胡索止痛片
0356 Hemorrhoids Clear Pills (100 Pills) Xiao Zhi Wan 消痔丸100粒  10支1條
0358 Duhu Jisheng Pills (TF for rheumatism) Du Huo Ji Sheng Wan 獨活寄生丸100粒 10支1條
0359 Throat Inflammation Pills Hou Yan Wan 喉炎丸10小支#出口庄
0360 Anti - Hyperplasia of Mammary Glands Kang Ru Xian Zeng Sheng 特效抗乳腺增生片
0361 Scandent Schefflera Pain Stopping Qi Ye Liang Zhi Tong Pian 複方七葉蓮止痛片雷射
0364 Quick Effect for Liver Healing Pills 160 pills gan kang ling 速效肝康靈(160粒膠襄)
0367 Condycept Pills 20 Pills Dong Chong Xiao Cao Wa 冬蟲夏草丸20粒
0369 Fast Relieving Demulcent For Constipation Nong Suo Run Chang Wan 濃縮潤腸丸100粒
0372 Yuechung Pills For Diabettes (20 bottle) Yu Quan Wan 玉泉丸20支
0373 Yuechung Pills For Diabettes (120 grams) Yu Quan Wan 玉泉丸120克
0374 Heat Cooling Down Pills (6 Grams x 20 bottle) Zao Re Qing Liang Wan 燥熱清涼丸6克 20支1條
0382 Chinese Herbal Lozenges For Cough Zhong Cao Yao Hou Pian 中草藥喉片 60片
0383 Smokeless moxibustion Wu Yan Jiu Tao 無煙艾條
0385 Special Cure for Hepatitis Gao Xiao Gan Yan Ling 高效肝炎靈(膠襄)特效藥
0386 Eucommia Rheumatic Cap Du Zhong Mao Ji Wan 杜仲毛雞丸20粒膠襄
0387 Eastern Men's Stronger Pill (5 Grams x 8 bottle) Dong Fang Xiong Bao 5 Ke  東方雄寶5克X8男仕壯陽
0388 Dr. Xiong's Special Formula for Spur Gu Ci Ling 熊大夫秘方骨剌丸
0390 Concentrated Skin-itching Pills 100 Pills Pi Fu Zhi Yan Wan 濃縮皮膚止癢丸100粒10庄
0392 Elimination of kidney Stone Tablet Pai Shi Dan Nang Su 排石膽襄素100片
0398 Tai Kang Bo Tang (Special Diabetes Pills) Tai Kang Bo Tang 泰康博糖(糖尿新藥)效果佳
0404 Niu Huang Watermelon Spray for Mouth Ulcer Nui Huang Xi Gua Shuang 牛黃西瓜相 噴劑  打裝
0408 Pearl Soap Zhen Zhu Xiang Zao 珍珠香皂
0409 Algae Fat-Clear Soap Jian Fei Xiang Zao 海藻減肥皂
0409A Whiten Face Soap Pai Bai Xi Lian Xiang Zao 漂白洗面香皂
0410 Ji Gu Cao Wan Ji Gu Cao Wan 50 Li 雞骨草丸50粒
0411 Specific Phlegm Remover Qing Tan Su 特效清痰素12粒
0413 Shiduqing Jiaonang Shi Du Qing Jiao Nang 濕毒清30粒 10支1條
0414 Sweets Golden Throat Lozenge Jin Sang Zi Hou Bao 金嗓子喉寶正貨 OTC
0415 Watermelon Frost Tablets Xi Gua Xi Shuang Hou Pian 西瓜霜喉片 三金新貨 12片
0417 Hong Gen Cao Pill Fu Fang Hong Gen Cao Pian 複方紅根草片100粒
0425 Jin Qian Chao Pill Jin Qian Cao Wan 複方金錢草丸100粒
0427 Gejie Da Bu Wan Special Tonic Ge Jie Da Bu Wan 蛤蚧大補丸#50粒
0428 Jinji Tablets Jin Ji Pian 金雞片100粒
0433 Watermelon Frost Spray for Mouth Ulcer Xi Gua Shuang 西瓜霜  噴劑
0436 Niao Tong Su For prostate Niao Tong Su 尿通素 香港利時
0438 Gejie Kindley Tonic Pills Ge Jie Bu Shen Wan 蛤蚧補腎丸#50粒
0446 Pills For dysmenorrhea Bi Tong Tong Jing Wan 必通通經丸
0461 discontinue Chun Yang Zhen Xiong Dan 純陽振雄丹
0462 China Jilin Reishi 100 Caps Ye Sheng Chun Lin Zhi Wan 吉林野生純靈丸100粒青合
0463 Chui Feng Houhsueh For Blood Circulation Zui Feng Huo Xue Pian 追風活血片
0464 Jilin Pollen Pills Chang Bai Shan Hua Fen Wan 長白山花粉丸100粒
0469 AA Keepfit Pills with DIN# Qing Chun Jian Fei Wan AA 青春減肥丸30粒 DIN
0470 AA Evening Primrose Oil Capsules Shuang Liao Yue Jian Cao You Wan AA 雙料月見草油丸60粒
0471 AA Evening Primrose Oil Capsules with DIN# Yue Jian Cao You Wan AA 月見草油丸60粒 DIN
0472 China Stronger Men 10 pills Zhong Guo Meng Nan 中國猛男10粒
0473 AA Wild Lingzhi (Reishi) 100 Caps with DIN# Ye Sheng Ling Zhi AA 野生靈芝100粒 DIN
0474 AA Jilin Wild Lingzhi (Reishi) 40 Caps Ye Sheng Ling Zhi AA 野生靈芝40s
0475 Stronger 30 pills with DIN# Huo Li Bao AA 活力寶30s
0476 Stronger 10 Pills with DIN# Huo Li Bao AA 活力寶10s
0477 Stronger Men's Pills 20 Pills Qiang Li Nan Bao 強力男寶20粒
0478 AA Chinese Tiger-Power Pills Zhong Guo Hu Wei Wan AA 中國虎威丸24粒
0479 AA Master-Mind Pills for Good Brain Jian Nao Ling AA 健腦靈20粒
0480 Ma Hsing Chih Ke Pien (For Cough) Ma Xing Zhi Ke Pian 麻杏止咳片80片
0481   Jing Pao Wan 頸泡丸40粒
0482 Duzhong Back Super Tonic Du Zhong Zhuang Yao Pian 杜仲壯腰丸20粒
0484 Stronger 100 Caps with DIN# Huo Li Bao AA 活力寶100粒
0486 Ant King Pulvis Xuan Ju Wei Xiong 玄駒一蟻王雄維30粒
0507 Super  Condycept Pills 72 Pills Chao Ji Chong Cao Wang 超級蟲草王 72粒
0488 Jilin Ginseng Tianqi Pills 60 Pills Chang Bai Shan Ren Sen 長白山人參田七丸60S
0490 Women's Pills Nu Bao 女寶20粒
0491 Instant Cough Relief Capsule 30 Caps Zhi Ke Wang 止咳王30粒膠襄
0505 851 Super Tonic For weak immunity Zhen Hua 851 Wan 振華851丸(香港德盛行貨)
0506 Condycept Pills 60 Pills Chong Cao Wang 蟲草王 60粒膠襄
0508 Dragon-Power Stronger 50 Caps Long Xiong 龍雄50粒
0510 Throat Inflammation Tablets Hou Ning Pian 喉寧片
0514 Specific Ginseng Angelicae Pills 72 Pills Ren San Dang Gui Wan 精製人參當歸丸72粒
0515 Pills For Tinnitus & Deaf Cong Er Lin 聰耳靈60粒
0516 Special Rheumatism Pills Te Xiao Feng Shi Wan 特效風濕丸
0519 Hek Liu Tam Wan Ke Liao Tan Wan 中國克療痰丸12粒
0521 Specific Jiang Tang Ling Jing Zhi Jiang Tang Ling 精製降糖靈60粒
0523 Ya Zhou Yan Wan Ya Zhou Yan Wan 牙週炎丸60粒
0524 Sleeping Happy Pills Shui De Le 睡得樂
0527 Hong Shan 851 Super Tonic Pills 36 Caps Hong Shan Pai 851 Wan 洪山牌 851丸36粒
0528 Pian Zai Huang Liver-inflammtion 10 Pills Pian Zai Huang 片子廣1x10粒裝
0529 Shanzha Fat-Reducing tablet Jiang Zhi Wan 山渣精降脂丸100片
0530 Reishi Pills 100 Caps Yun Zhi Duo Tang Tai 雲芝多糖太100粒膠襄
0531 neurasthenic pills Shen Jing Shuai Ruo Wan 神經衰弱丸      (同仁堂)
0532 Lung Flash Clear Heat Pills Qing Fei Yi Huo Wan 清肺抑火丸12袋  (同仁堂)
0533 Jiawei Baohe Pills Jia Wei Bao He Wan 加味保和丸      (同仁堂)
0534 Fu Fang Danshen Tablet (heart disease) Fu Fang Dan Shen Pian 複方丹參片 60片 (同仁堂)
0535 QingGuo Pills (throat problems) Qing Guo Wan 青果丸          (同仁堂)
0536 Shenling Baizhu Tablets Shen Ling Bai Zhu Wan 參苓白術片      (同仁堂)
0537 Sai Mei An Capsules Sai Mei An Nei Fu 賽霉安內服
0538 Sai Mei An Sai Mei An 賽霉安  外用
0539 Slimax Hawthorn Tablets Shou Fu Jiang Zhi 收腹降脂纖體素100粒
0540 Fat Decrease Pills 100 Caps Jiang Zhi Jian Ya Jian Fei Wan 100 Li 降脂降壓減肥丸100粒雷射
0541 851 Ultra nutrients pills Xin Yi Dai Ying Yang Wan 新一代851丸 60粒
0542 Skin Disease, Blood Toxic Clear Pills Pi Fu Bin Xue Du Wan 皮膚病血毒丸 (同仁堂)
0543 Peking Special Healthfood Ye Shen Yan Wo Ling Zhi 野參燕窩珍珠靈芝丸100粒
0544 Chaoyang Pills for Hepatitis B Chao Yang Dan 朝陽丹10粒
0545 Peking Pai Feng Wan Bai Feng Wan 京城白鳳丸
0546 Ginseng Shouwu Hair Darkening Pills Ren Shen Shou Wu Wan 人參首烏黑髲丸100粒
0547 Liver & Gallbladder Clear Heat Evil Pills Gan Dan Qing Xin Wan 肝膽清心丸60克 雷射
0548 Peking Concentrated Tinnitus Pills Er Ming Wan 北京濃縮耳嗚丸100克雷射
0549 Niu Huang Qingxin Wan (Heart Heat Evil) Niu Huang Qing Xin Wan 牛黃清心丸 (同仁堂)
0550 Jin Gang Dan Jin Gang Dan 金剛丹24粒
0551 Niu Huang Chien Tu Yien (Detoxic) Jie Du Pian 牛黃解毒片100片
0552 Jie Du Pian (Detoxic) Jie Du Pian 牛黃解毒片8片 同仁堂
0553 Qi Guan Yan Wan (Cough) Qi Guan Yan Wan 氣管炎咳嗽痰喘丸(新)
0554 Huo Xiang Zheng Qi Pian (Diarrehea) Huo Xiang Zheng Qi Pian 8 Pian 霍香正氣片1條10打 李時珍
0555 Pai Feng Wan (Normalize Menstruation) Bai Feng Wan 北京白鳳丸 小丸 同仁堂
0556 Men's Stroger Tonic 50 Capsules Xiong Bian 雄鞭(男性尃壯陽靚藥)50粒
0557 Tongren Baifeng Wan (Normalize Menstruation) Tong Ren Bai Feng Wan 同仁白鳳丸   (大丸)
0558 Dahuoluo Dan Da Huo Luo Dan 大活絡丹10粒 (同仁堂)
0559 Guci Wan (Spur) Tong Ren Gu Ci Wan 骨刺丸 (同仁堂)
0560 Xiaoyao San Added Formular Jia Wei Xiao Yao Wan 加味逍遙丸 (同仁堂)
0561 Pien Tzu Pian Bian Zi Pian 鞭子片20粒
0562 Dark Hair Reborn Pills Wu Xu Hei Fa Zai Sheng 烏鬚黑髲再生丸
0563 Niuhuang Qingxin Pills Tong Ren Niu Huang Qing Xin Wan 牛黃清心丸 同仁堂
0564 Bazhen Yimu Pills Ba Zhen Yi Mu Wan 八珍益母丸 (同仁堂)
0565 An'gong Niuhuang Pills (Stroke, emmergency) Tong Ren An Gong Niu Huang Wan 安宮牛黃丸 (正北京貨)
0566 Condycept Pills 30 Caps Dong Chong Xia Cao Wan 30 Li 金百合冬蟲夏草丸30粒
0567 Liver Relief Pills Shu Gan Wan 舒肝丸 (同仁堂)
0568 Ginseng Guipi Pills Ren Shen Gui Pi Wan 人參歸脾丸 (同仁堂)
0569 Chinese Spur Relief Zhong Guo Gu Ci Ling 精製中國骨剌靈100S雷射
0570 Jiaogulan & Evening Primrose Oil Yue Jian Cao You Wan 絞股蘭月見草油丸80S
0571 Huatuo Cure for rhinitis Bi yan ling 華佗鼻炎靈50粒
0572 Dragonlife Sexual Capsule Gang Yang 剛陽 90粒 (康福堂)
0573 Specific Shenyan Ling (chronic nephritis) Te Xiao Shen Yan Ling 中國特效腎炎靈100S 雷射
0574 Pearl Anshen Wan (Calm Heart, Insomnia) Zhen Zhu An Shen Wan 珍珠安神養心丸300S雷射
0575 Antiphlogistic For Women Fu Ke Xiao Yan Ling 特製婦科消炎靈100S雷射
0576 Concentrated Qiju Dihuang Wan Qi Ju Di Huang Wan (Nong Suo) 濃縮 杞菊地黃丸
0577 Concentrated Liuwei Dihuang Wan Liu Wei Di Huang Wan (Nong Suo) 濃縮 六味地黃丸
0578 Kunbao Wan (Women Menopause Pills) Kun Bao Wan 坤寶丸  (同仁堂)
0579 Xiangsha Yangwei Granules Xiang Sha Yang Wei Ke Li 香砂養胃顆粒 (同仁堂)
0580 851 Super nutrient tonic Tian An 851 Wan 天安 851 丸
0581 Xiangsha Hewei Wan Xiang Sha He Wei Wan 香砂和胃丸 (同仁堂)
0582 Mingmu Dihuang Wan Ming Mu Di Huang Wan (Tong Ren) 明目地黃丸  (同仁堂)
0583 Aifu Warm Uteris Pills (Female Sterility) Ai Fu Nuan Gong Wan 艾附暖宮丸 (同仁堂)
0584 Juhong Wan For Cough Ju Hong Wan 橘紅丸 (同仁堂)
0585 Bozi Yangxin Wan Bo Zi Yang Xin Wan 柏子養心丸 (同仁堂)
0586 Royal Jelly 30 Caps Feng Ru Jing Wan 30s蜂乳精丸
0587 Niuhuang detoxic 60 film-coated tablets Niu Huang Jie Du Pian 60 Pian 牛黃解毒片60片薄膜衣片
0588 Yinqiao detoxic 60 film-coated tablets Yin Qiao Jie Du Pian 銀翹解毒片60 薄膜衣片
0589 Yufeng Ninxin Pian For Blood pressure Yu Feng Nin Xin Pian 愈風寧心片100片10支1條
0590 Voice Clean Pills Qing Yin Wan 清音丸 (同仁堂)
0591 Body Stronger Pills Qiang Shen Jian Bu Wan 強身健步丸
0592 Strong Bilestone Capsule Qiang Li Hua Dan Shi Jiao Nang 強力化膽石膠襄60粒特效
0593 Detoxic Pills Jing Zhi Jie Du Pian 京城解毒片100粒
0594 Royal Four Bine Pills For Rheumatism Yu Yong Si Teng Su 御用四藤素100粒藍合雷射
0595 Jiaogulan Evening Primrose Oil 200 Soft Caps Yue Jian Cao You Wan 絞股藍月見草油丸200粒
0596 Niuhuang Detoxic 50 Sugar-coated Tablets Niu Huang Jie Du Pian 60 Pian 牛黃解毒片(李時珍)50片
0597 Four Bine Pills for Rheumatism 60 Pills Yu Yong Si Teng Su 御用四藤素紅合60粒
0598 Long life reishi Super capsule Ling Zhi Bao Zi Jiao Nang 靈芝孢子膠襄
0599 Yinqiao Detoxic 8 tablets non-coated Ying Qiao Jie Du Pian 8 Pian 銀喬解毒片8片同仁堂
0600 Long life reishi Super capsule Bu Lao Ling Zhi Po Zi Fen 不老靈芝孢子膠襄100粒

Herbal Products & Accessories
(wholesale only)

Herbal Medicine pill/capsule/tablet form (Mainland China)
Page 1

Page 2
Page 3

Herbal Medicine liquid form

Herbal Medicine cream form (ointments)

Herbal Medicine pill form (HK and others)
Page 1
Page 2

Herbal Medicine plaster form

Herbal Medicine tea form

Raw Herbs
Page 1

Page 2
Page 3
Page 4

Accessories and Acupuncture Needles

Herbs Concentrated Powder (Taiwan)
Page 1

Page 2
Page 3