HerbsForCure.com

Herbal Products
Retail sales order now

For retail sales choose a product from menu located on left side of the page.
For wholesale orders please contact us here .
include products ID & desired quantity.
ID English Translation Pinyin Chinese Name
0601 Ten Kind Super Tonic Pills Shi Quan Da Bu Wan 十全大補丸
0602 Five Seeds for Sterility Wu Zi Xian Zhong Wan 五子衍宗丸 (10瓶1條)
0603 Zixue San for fever Zi Xue Dan 紫雪丹2支1小合1條10合裝
0604 Nourishing Yin and Strenth kidley Pills 200 Pills Zi Yin Bu Shen Wan 滋陰補腎丸200粒雷射
0605 Qiju Dihuang Pills 60 grams Qi Ju Di Huang Wan 杞菊地黃丸10支1條
0606 Zhenqi Blood Suger Decreasing Pills Zhen Qi Jiang Tang Wan 珍蓍降糖膠丸50粒 特效藥
0607 Liuwe Dihuang Pills 60 Grams liu wei di huang wan 六味地黃丸 10支1條
0608 Zhibai Dihuang Pills 60 Grams Zhi Bai Di Huang Wan 知柏地黃丸 10支條
0609 Jin'gui Shenqi Pills 60 Grams jin gui shen qi wan 金貴腎氣丸10支裝
0610 Tonic for rejuvenation (hair control) Hei Fa Tong Yan 黑髲童顏100片
0611 Sang Chu Yin Pien (flu and cold) Sang Ju Yin Pian 桑菊飲片
0612 Chin Koo Tieh Shang Wan (injury) Jin Gu Die Shang Wan 筋骨趺傷丸120粒
0613 Huang Lien Shang Ching (upper clear) Huang Lien Shang Ching 黃連上清片20片
0614 Nourishing Yin and Flushing Lung Pills Yang YIn Qing Fei Wan 養陰清肺丸  (同仁堂)
0615 Yinqiao Detoxic Pills 120 Suger-coated Tablets Yin Qiao Jie Du Pian 銀喬解毒片120粒 10打裝
0616 Ear-ringing & Deaf Pills Er Long Zuo Ci Wan 耳聾左慈丸 (同仁堂)
0617 Normalize Menstruation & Help pregnancy Pills Tiao Jin Cu Yun Wan 調經促孕丸 (同仁堂)
0618 Placenta Sugar-coated Tablets Tai Pan Tang Yi Pian 胎盤糖衣片100粒金百合
0619 Women Gold Pills Nu Jin Wan 女金丸 (同仁堂)
0620 Men's Pills Nan Bao 男寶20粒 10條10合
0621 Dark Chicken White Phoenix Pills Wu Ji Bai Feng Wan 烏雞白鳳丸120粒
0622 Yinqiao Detoxic Pills 100 Non-coated Tablets Yin Qiao Jie Du Pian 銀喬解毒片100素片金百合
0622A Yinqiao Detoxic Pills 100 Non-coated Tablets Yin Qiao Jie Du Pian (Su Pian) 銀喬素片100s 長城牌
0623 Heart Disease Relieve & Cure Pills Su Xiao Jiu Xin 速效救心丸
0624 Liuwei Dihuang Pills 100 Pills Liu Wei Di Huang Wan 100 Li 六味地黃丸(長城牌)100粒
0625 Ching Wan Hung 10 Grams Each Jing Wan Hong 10 Ke 京萬紅10克12支
0626 Huanglian Upper Clear tablets Huang Lian Shang Qing Pian 8 Pian 黃連上清片8s長城牌
0627 Huoxiang Zhengqi Tables Huo Xiang Zheng Qi Pian 霍香正氣片(金百合)灰合
0627A Huoxiang Zhengqi Tables Huo Xiang Zheng Qi Pian 霍香正氣片(金百合)青合
0628 Ginseng Tonic Capsules Ren San Bu Wan 人參補丸30粒
0629 Eye Clear Upper Clear Tablets Ming Mu Shang Qing Pian 明目上清片(金百合)10打裝
0630 Yinqiao Detoxic Tablets 8 non-sugar-coated Yin Qiao Jie Du Pian 銀喬解毒片8片  10打裝
0631 Lung Flash Clear Heat 8 non-coated Tablet Qing Fei Yi Huo Pian 清肺抑火片  8片
0632 Lianqiao Baidu 8 on-coated Tablets Lian Qiao Bai Du Pian 連喬敗毒片8片(金百合)
0633 Bloodpressure Relieve pills Niu Huang Jiang Ya Jiao Nang 牛黄降压胶囊 10天
0634 Sea Horse Kidney Tonic 120 Tablets Hai Ma Bu Shen Wan 海馬補腎丸120粒
0635 Ching Wan Hung hemorrhoids Cream Jing Wan Hong Zhi Chuang Gao 京万紅 痔瘡膏 10g
0636 Ching Wan Hung 60 Grams bottle Jing Wan Hong 京萬紅(大瓶)60克
0637 High strength Royal Jelly 30 Soft Caps Qiang Li Feng Ru Wan 強力蜂乳漿丸30粒
0638 Dark Chicken White Phoenix Pills 10 Pills Wu Ji Bai Feng Wan 烏雞白鳳丸10粒 長城小丸
0639 Ginseng Pills 30 Soft Caps Ren Shen Jing Jiao Nang 松樹牌人參精丸#30粒
0643 Qianjin Stopping Leucorrhea Pills Qian Jin Zhi Dai Wan 千金止帶丸120粒
0651 Grow Hair Soft Capsule Sheng Fa Jiao Nang 生髲膠襄
0652 Strong Royal Jelley 100 Soft Caps Qiang Li Feng Ru Jiang Wan 100 Li 強力蜂乳漿丸100粒 松樹牌
0653 Anti-Age Longlife Pills Fang Shuai Yi Shou Wan 防衰益壽丸 (同仁堂)
0654 Light Flu tablets Sang Ju Gan Mao Pian 桑菊感冒片 40片
0655 Fuzilizhong Pills Fu Zi Li Zhong Wan 附子理中丸(同仁堂)
0657 Xiongju Shangqing Pills (Flu) Xiong Ju Shang Qing Wan 芎菊上清丸 (袋裝)
0658 Liangfu Pills (stomachache) Liang Fu Wan 良附丸(胃氣止痛丸)
0659 Ginsen Duzhong Decrease Blood Pressure Tablets Ren Shen Du Zhong Wan 人參杜仲降壓丸100粒雷射
0660 Shenbei Chenpi Shen Bei Chen Pi 參貝陳皮(20小合庄)上藥牌
0662 East Sea Fish Liver Pills Dong Hai Yu Gan You Wan 東海魚肝油丸 10包1矸
0665 Shouwu Tablet Shou Wu Pian 首烏片10支裝12條裝上藥牌
0666 Shanghai Good Pearl Powder Zhen Zhu Fen 上海優質珍珠粉    上藥牌
0667 Shanghai Six God Pills Lu Shen Wan 上海六神丸100粒 上藥牌
0668 Deepsea Fish Oil 200 Soft Caps Hai Yu You Jiang Zhi Wan 海魚油降脂丸200粒
0670 Cancer Helper Kang Ai Ling 抗油靈
0673 Xiao Yan Hud Tong Ling Xiao Yan Jing Tong Ling 婦科消炎經痛靈100粒雷射
0674 Polygonum Mulliforium Ren San Shou Wu Wan 人參首烏丸30粒膠襄排裝
0675 Enrich Liver Pills Yi Gan Lin Tang Yi Pian 益肝靈糖衣片(威康寧)
0676 Enrich Heart Pills Guan Shen Pian 冠心片
0678 Hay Fever Pills with DIN # Hua Fen Bi Min Gan Wan 高效花粉鼻敏感丸DIN
0681 Shanghai Danshen Tablets Dan Shen Pian 上海丹參片   上藥牌
0685 Tripterygium Hypoglaucum (rheumatism) Shan Hai Tang Pian 昆明山海棠片10支裝 上海
0686 Jinluotong Pills (rheumatism) Jin Luo Tong 金絡痛(風濕丸)威康寧
0693 Complex Duzhong Tablets Fu Fang Du Zhong Pian 複方杜仲片100片 力士牌
0694 Bone-Stronger Pain Stopping Pills Zhuang Gu Bai Tong Wan 壯骨百痛丸100粒 惠字雷射
0696 Heart Comforting Pills Yang Shen Ding Xin Wan 養神定心丸300粒雷射
0697 Liver and Gallblatter Anti-inflammatory Capsules Qing Gan Li Dan Xiao Yan 清肝利膽消炎丸50粒膠襄
0701 Ear Ringing Pills 40 Caps Er Ming Wan 40 Li 耳嗚丸40粒 排裝
0702 Spleen & Stomach Supporting Pills Jian Pi Yang Wei Wan 健脾養胃丸150粒 雷射
0703 Dangshen Beiqi Pills (Qi Tonic) Dan Shen Bei Qi Pian 党參北蓍片96克 雷射
0705 Special vitiligo Pills 100 Pills Te Xiao Bai Shi Wan 特效白蝕丸100粒
0707 Alopecia Pills 30 Pills Ban Tu Wan 30s班禿丸   文筆牌
0710 Alopecia Pills 10 Pills Ban Tu Wan 斑禿丸10粒  文筆牌
0711 Strong Hair Grow Pills Qiang Li Sheng Fa Wang 強力生髲丸50克 文筆牌
0712 Turtle Aging Capsule Gui Ling Ji 龜齡集
0725 Memory enhancing Brain Tonic Zeng Yi Jian Nao Su 增憶健腦素60粒
0726 Huatuo Stroke Pills Hua Tuo Kang Fu Dan 60 Li 華佗康復丹60粒
0729 Normalize Pressure & Stroke Pills Tiao Ya Zhong Feng Dan 60 Li 調壓中風丹60粒
0730 Heart Flush Pills Niu Huang Qing Xin Wan 清心丸10大丸(沈陽)
0733 Strong Duzhong Capsule Qiang Li Tian Ma Du Zhong 強力杜仲膠襄45粒
0734 Evening Primrose Seed Oil 60 Soft Caps Yue Jian Cao You 月見草油軟膠丸60粒
0749 Qian Bao Hair Tonic Qian Bao Sheng Fa Ling 千寶生髲靈100片雷射
0752 Blood Fat Decrease Pills 40 Pills Jiang Xue Zhi Jian Fei 降血脂減肥丸40粒 雷射
0754 Wujia Shen Pills for brain tonic Wu Jia Shen Pian 60 Pian 五加參片60片  雪山牌
0755 Complex Wujiashen Pills for Brian Tonic Fu Fang Wu Jian Shen Pian 60 Pian 復方五加參片40粒
0756 Liver Protection Tablet Hu Gan Pian 護肝片100片10支裝華雨牌
0757 discontinue Man Shan Hong 滿山紅60粒   羚羊牌
0761 Stop Cough and Asthma Pills Xiao Ke Chuan Wan 消咳喘丸18粒 玉葫爐
0763 Joint Pain Stopper Guan Jie Zhen Tong Ling 關節鎮痛靈 雷射
0781 Prepared Tianqi Tablet 500 non-coated Shou Tian Qi Pian 雲南熟田七片500粒茶花牌
0782 Raw Tianqi Tablet 500 non-coated Sheng Tian Qi Pian 雲南生田七片500粒茶花牌
0784 Skin Itching Stopping Soap Pi Fu Zhi Yang Zao 皮膚止痕皂
0786 Yunnan Baiyao Capsule (Stop bleeding) Yun Nan Bai Yao Pai Zhuang 雲南白藥排裝 (新裝)
0787 Chinese Herbal Soap Zhong Cao Yao Zao 中草藥皂80克
0788 Yunnan Baiyao Powder (Stop bleeding) Yun Nan Bai Yao 雲南白藥10支1條 茶花牌
0789 Raw Tianqi Powder 40 grams Sheng Tian Qi Fen 生田七粉40克10支裝茶花牌
0790 Prepared Tianqi Powder 40 Grams Shou Tian Qi Fen 熟田七粉40克10支裝茶花牌
0791 Raw Tianqi 36 non-coated tablets Sheng Tian Qi Pian 生田七片36片10合裝茶花牌
0792 Prepared Tianqi 36 non-coated tablets Shou Tian Qi Pian 熟田七片36片10合裝茶花牌
0798 Chingyehtan Tablets Qing Ye Dan Pian 青葉膽片 10支1條 茶花牌
0801 Kunmingshan Haitang Pian (Rheumatism) Kun Ming Shan Hai Tang Pian 雲南昆明山海棠100片茶花
0802 Tienma Chu Feng Pu Pien (headache) Tian Ma Qu Feng Bu Pian 天麻祛風補片 茶花牌
0803 Dark agaric Capsule Hei Mu Er Fen Jiao Nang 黑木耳粉膠襄60粒
0813 Normalizing Menstruation Pills Tong Jing Wan 金葉牌通經丸
0814 Rhinitis Drops Di Bi Ling 滴鼻靈
0815 Five Seeds Tonic Pills Wu Zi Bu Wan 五子補丸120粒 金葉牌
0816 Royal Jelly Pills Dong Gan Feng Wang Jiang 凍干蜂王漿丸
0817 Sciatica pills Zuo Gu Shen Jing Tong Wan 特效坐骨神經痛丸120粒
0818 Pills for Sterility 150 pills Jing Zhi Cheng Yun Wan 精製成孕丸150粒 金葉牌
0821 Women Gold Pills Fu Ke Pen Qiang Wan 精製婦科盤腔炎丸150粒
0822 Prostate Healing Tablet Qian Li Kang 前列康
0823 Anti-lumbago Tablets Yao Tong Pian 腰痛片
0824 Pearl Powder Zhen Zhu Mo 珍珠末20支錦盒庄
0826 Shen Yan Pian Shen Yan Pian 腎炎片100粒
0827 Alrodeer Pills Quan Lu Wan 全鹿丸
0828 Compound Kangweiling Kang Wei Ling 亢萎靈12粒    金葉牌
0829 Kangweiling Wan Kang Wei Ling 亢痿靈120粒   金葉牌
0830 Pitosiling Tablets Bian Tao Xian Yan Ling 扁桃腺炎靈    金葉牌
0831   Jia Liu Wan 甲瘤丸 (甲狀平)
0832 Bu Nao Zeng Yi Pian Bu Nao Zeng Yi Pian 補腦增憶片100片 雷射
0833 Wei Zhang Tablets Wei Zhang Pian 順氣胃脹片200粒 雷射
0834 Pure Moxa Rolls Wen Jiu Chun Ya Tiao 溫灸純艾條
0835 Te Xiao Li Zhi Shen Jing Te Xiao Li Zhi Shen Jing 特效立止神經痛丸60粒
0836 Chinese Garlic Pills Zhong Hua Da Suan Wan 中華大蒜丸420ML 48粒
0838 Pills for Spleen and Vital Jian Pi Bao Wei Yi Qi Wan 健脾保胃益氣丸60粒 雷射
0844 Chuanxiong Tianma Chuan Xiong Tian Ma 川芎白芷片100片 雷射
0847 Xia Tian Wu Pian Xia Tian Wu Pian 夏天無片 60 片
0852 Lingzhi Pills Ci Ling Zhi Pian 赤靈芝片100片
0857   Jian Wei Xiao Shi Pian 健胃消食片20支1條
0858 Fat Reducing Tablets Jiang Zhi Pian 降脂片100片
0859 Tzepao Sanpien Pills Zhi Bao San Bian Wan (Da Wan) 至寶三鞭丸 大丸
0860 Tzepao Sanpien Pills Zhi Bao San Bian Wan 至寶三鞭丸 小丸 6小合裝
0862 Donggui Ajao Tablets Dang Gui A Jiao Ren San 當歸阿膠人參丸100粒雷射
0865 Tonic for Liver and Kidney Yi Gan Bu Shen Wan 益肝補腎丸60克 雷射
0866 Fritillaria extract Chuan Bei Jing 川貝精60粒   華山
0867 Pulmonary Tonic Pills Li Fei Tang Yi Pian 利肺糖衣     華山
0868 Shi Gangtai Capsule Shi Gang Tai 施肛泰膠襄(60粒)
0871 San Huang Pian San Huang Pian 三黃片60片    華山
0874 Jiang Ya Pian Jiang Ya Pian 孔雀降壓片100片
0875 Chaingyapien Jiang Ya Pian 羅布麻降壓片
0877 Diabetes Pills Jiang Tang Xiao Ke Wan 降糖消渴丸120粒
0878 Fast Relief for Rhinitis Su Xiao Bi Yan Qing 速效鼻炎清50粒  雷射
0883 Shen Jing Shuai Ruo Shen Jing Shuai Ruo 神經衰弱養心丸200粒雷射
0884 Chinese Panacea for Rheu Zhui Feng Tou Gu Ling 中國追風透骨靈60粒膠襄
0885 Pingxiaopian Pian Xiao Pian 平消片  12支裝
0888 Danggui Yangxuepian Dang Gui Yang Xue Pian 西安當歸片
0889   Pan Long Qi Pian 盤龍七片24片新裝10支1條
0890 Shenling Baizhu Tablets Shen Ling Bai Zhu Pian 參苓白朮片  5支裝
0892 Chinese Garlic Extract Zhong Guo Da Suan Jing 中國大蒜晶250粒
0894 Arthritis Pills 300 Pills Guan Jie Yan Wan 300 Li 關節炎丸300粒
0895 Niuhuang Antiphlogistic Pills Niu Huang Xiao Yan Wan 牛黃消炎丸
0896 Liver Helping 120 Tablets Li Gan Pian 利肝片120片
0899 China Yong Nan (For men) Zhong Guo Yong Nan 中國勇男10粒
0903 Hailung Tonic Pills Hai Long Bu Wan 海龍補丸150粒
0904 Leukorrhea and Menstruation Regulating 120 Tablets Zhi Dai Tiao Jing Gu Ben 止帶調經固本靈120片雷射
0906 204 Stomach Pills 204 Wei Te Ling 204胃特靈
0907 Healthy Brain Pills Jian Nao Wa 健腦丸
0908 Gallbladder Helping 120 Tablets Li Dan Pian 利膽片青島
0915 Ginseng and Ligusticum Tablets Ren Shen Dang Gui Pian 濃縮人參當歸片100片雷射
0924 Soothe Nerves & Brain Enrich 100 Tablets An Shen Bu Nao Pian 安神補腦片100片10支1條
0926 Duhua Jisheng Tang Pills Du Huo Ji Sheng Wan 獨活寄生丸 民康 10支裝
0927 Huaijiao Tang Pills Min Kang Huai Jiao Wan 民康槐角丸10支裝
0929 Dingxin Pills Min Kang Ding Xin Wan 民康定心丸10支庄
0933 Cordycept Pills 30 Pills Dong Chong Xia Cao Wan 冬蟲夏草丸30粒膠襄

Herbal Products & Accessories
(wholesale only)

Herbal Medicine pill/capsule/tablet form (Mainland China)
Page 1

Page 2
Page 3

Herbal Medicine liquid form

Herbal Medicine cream form (ointments)

Herbal Medicine pill form (HK and others)
Page 1
Page 2

Herbal Medicine plaster form

Herbal Medicine tea form

Raw Herbs
Page 1

Page 2
Page 3
Page 4

Accessories and Acupuncture Needles

Herbs Concentrated Powder (Taiwan)
Page 1

Page 2
Page 3