HerbsForCure.com

Herbal Products
Retail sales order now

For retail sales choose a product from menu located on left side of the page.
For wholesale orders please contact us here .
include products ID & desired quantity.
ID English Translation Pinyin Chinese Name
1380 pills for metrorhagia Zi Gong Chu Xue Jing Tong Wan 30 Li 子宮出血經痛丸30粒 雷射
1389 pills for nourishing yin Nong Suo Zi Ying Jiang Huo Wan 60 Ke 濃縮滋陰降火丸60克雷射
1390 Kidney Inflamation Curing Pills Te Zhi Shen Yan Bao 特製腎炎寶100粒 雷射
1391 Heart Disease Pills Dong Mai Ying Hua Guan Xin Lin 動脈硬化冠心靈100片雷射
1430 tung shuen pills Tong Xue Wan 80 Li 通血丸80粒   牛頭
1431 Seaweed Pill Lu Zao Jing 綠藻精
1431 Seaweed Pill Lu Zao Jing 綠藻精 新裝
1435 zhui feng tou gu wan zhui feng tou gu wan 南聯追風透骨丸
1450 puerperal blood tonifying chan hou bu xue wan 產後補血丸100粒 雷射
1469 panacea for gynecological nu shi wu you dan 女士無優丹30粒  雷射
1470 capsules of rhizoma gastrodiae du zhong ba ji wan 杜仲巴戟丸膠襄60粒 雷射
1471   Huo Luo Feng Shi Guan Jie Ling 活絡風濕關節靈100粒雷射
1472 strong care for rhinitis Qiang Li Bi Yan Kang 強力鼻炎康50粒
1473   Li Wan Shan Zheng Chang Wan 李萬山整腸丸 35粒
1476 Throat Nourishing Tablets Zhong Lian Bao Hou Pian 中聯保喉片
1477 Nose Inflammation Tablets Zhong Lian Bi Yan Pian 中聯鼻炎片(原件無特價)
1487 Cod Liver Oil capsules Xi De Yu Gan You Wan 西德魚肝油丸250粒
1500 Tien Wang Bu Sin Wan Tian Wang Bu Xin Wan 天王補心丹
1501 Liuweidihuangwan (old) Liu Wei Di Huang Wan 六味地王丸  新裝 OTC佛慈
1501A Liuweidihuangwan (new) Liu Wei Di Huang Wan 六味地黃丸  (舊裝)
1502 An Shen Bu Xin Wan An Shen Bu Xin Wan 安神補心丸
1504 Ear Ringing Pills Er Ming Zuo Ci Wan 耳嗚左茲丸
1505 Shiquan Dabu Wan Shi Quan Da Bu Wan 十全大補丸  新裝 OTC佛慈
1506 Xiao Yao Wan Xiao Yao Wan 逍遙丸    新包裝 OTC佛慈
1507 chuan xiong cha tiao wan Chuan Xiong Cha Tiao Wan 川芎茶調丸
1508 Bai Zi Zi Xin Wan Bai Zi Zi Xin Wan 柏子滋心丸  新裝 OTC佛慈
1509 Mingmudihuangwan Ming Mu Di Huang Wan 明目地黃丸(寶爐牌)
1511 Jian Pi Wan Jian Pi Wan 健脾丸
1512 Chenxiang Huaqi Wan Chenxiang Huaqi Wan 沉香化氣丸
1513 Baohe Wan Baohe Wan 保和丸
1514 Shen Qi Da Bu Wan Shen Qi Da Bu Wan 參蓍大補丸
1516 Jian Bu Zhuang Gu Wan Jian Bu Zhuang Gu Wan 健步壯骨丸
1517 Run Chang Wan Run Chang Wan 潤腸丸
1518 Jin Kui Sen Qi Wan Jin Gui Shen Qi Wan 金貴腎氣丸#
1519 Vital Energy Enrich Pills Bu Zhong Yi Qi Wan 補中益氣丸  新裝 OTC佛慈
1520 Er Chen Wan Er Chen Wan 二陳丸     新貨
1521 Mu Xiang Shun Qi Wan Mu Xiang Shun Qi Wan 木香順氣丸
1523   Huo Xiang Zheng Qi Wan 藿香正氣丸(寶爐牌)
1524 Xiang Sha Yan Wei Wan Xiang Sha Yan Wei Wan 香砂養胃丸
1525 Xiangshaliujunwan Xiang Sha Liu Jun Wan 香砂六君丸  新裝 OTC佛慈
1525A Xiangshaliujunwan Xiang Sha Liu Jun Wan 香砂六君丸
1526 Meiwei Dihuang Pills Mai Wei Di Huang Wan 麥味地黃丸
1528 Cong Rong Bu Shen Wan Cong Rong Bu Shen Wan 蓯蓉補丸
1529 Chin So Ku Ching Wan Jing Suo Gu Jing Wan 金鎖古精丸
1530 Fuke Yang Rong Wan Fuke Yang Rong Wan 婦科養榮丸
1531 Qi Ju Di Huang Wan Qi Ju Di Huang Wan 杞菊地黃丸  新裝 OTC佛慈
1531A Qiju Dihuang Pills 100s Qi Ju Di Huang Wan 杞菊地黃丸玻璃瓶100粒
1532 Dihuang Wan Dihuang Wan 知柏地黃丸
1533 Xiao Chai Hu Tang Wan Xiao Chai Hu Tang Wan 小柴胡湯丸
1534 Qingqi Huatan Wan Qing Qi Hua Tan Wan 清氣化痰丸
1537 Precious Pills Ba Zhen Wan 八珍丸      新裝 岷山
1540 Fu Zi Li Zhong Wan Fu Zi Li Zhong Wan 付子理中丸  新裝 OTC佛慈
1541   Yu Dai Wan 愈帶丸
1542   Yang Rong Wan 養榮丸
1543 Liver Relief Pills Shu Gan Wan 舒肝丸      新裝 OTC佛慈
1546 Angelicae Tablets Dang Gui Pian 當歸片      新裝 OTC佛慈
1547 Angelicae Tablets Fu Fang Dang Gui Pian 復方當歸片 岷山牌
1549 Haiodin Hai Zao Jing 海澡晶
1550 Dangguisu Dang Gui Su 當歸素
1551 Xiaohuo LuoDan Xiao Huo Luo Dan 小活洛丹    新裝 OTC佛慈
1552 Longdan Xiegan Wan Long Dan Xie Gan Wan 龍膽瀉肝丸  新裝 泯山
1553 Guipi Wan Gui Pi Wan 歸脾丸      新裝 OTC佛慈
1560 Sciatica Pills Su Xiao Zuo Gu Shen Jing Tong Wan 速效坐骨神經痛丸 紅合
1561   Mei Si Mian Ju Fa You 美絲免焗髲油75ml
1562   Ba Gua Dan 八掛丹 2打裝
1564 Bigen Hair Colorant (Gold) Mei Yuan Fa Cai 美源彩染(密金色)
1565 Bigen Hair Colorant (Brown) Mei Yuan Fa Cai 美源彩染(密棕色)
1566 Bigen Hair Colorant (Bronze) Mei Yuan Fa Cai 美源彩染(玉桂銅)
1567 Bigen Hair Colorant (Chestnut Red) Mei Yuan Fa Cai 美源彩染(石榴紅)
1568 Bigen Hair Colorant (Brown / Gold) Mei Yuan Fa Cai 美源彩染(金棕色)
1569 Sanjukei Ginseng Fruit Extract Ren Shen Gao Jing Hua 人參果精華120粒(參壽惠)
1570 Sanjukei Ginseng Fruit Extract Ren Shen Gao Jing Hua 人參果精華60粒 (參壽惠)
1580 AA Japan Lucid Ganoderma Ri Ben Chun Ling Zhi AA 日本純靈丸   100粒
1580A AA King of Japan Ganoderma Ri Ben Liu Bao Ling Zhi Wang AA 六寶靈芝王   100粒
1580B AA Japanese Six Kind Reishi Extract Ri Ben Liu Bao Ling Zhi Jing Hua AA 六寶靈芝精華
1583 Imperial Capsules Da Nei Zhi Wan 日本秘方大內之丸10粒膠襄

Herbal Products & Accessories
(wholesale only)

Herbal Medicine pill/capsule/tablet form (Mainland China)
Page 1

Page 2
Page 3

Herbal Medicine liquid form

Herbal Medicine cream form (ointments)

Herbal Medicine pill form (HK and others)
Page 1
Page 2

Herbal Medicine plaster form

Herbal Medicine tea form

Raw Herbs
Page 1

Page 2
Page 3
Page 4

Accessories and Acupuncture Needles

Herbs Concentrated Powder (Taiwan)
Page 1

Page 2
Page 3